Nõuded praktikumi protokollile

Praktikumi töö käigus tuleb läbiviidud operatsioonid  ja saadud tulemused protokollida andmehelele. Peale töö lõpetamist ja enne oma lahuste ära kallamist näidata saadud tulemusi juhendajale.

Juhendajale tuleb esitada teadusartikli sarnase ülesehitusega vormistatud protokoll, see võib olla käsitsi kirjutatud, väljatrükk, või fail .doc, .rtf, .pdf, .xls formaadis (mille juurde kuulub originaal käsikirja digikoopia, .pdf või .jpg formaadis). Protokoll peab sisaldama järgmist informatsiooni:

 1. Õppetooli nimi: Analüütilise keemia õppetool.
 2. Praktikumi nimetus: Analüütilise keemia praktikum II.
 3. Töö nimetus.
 4. Kursus ja rühm.
 5. Juhendaja nimi.
 6. Töö teostaja nimi.
 7. Töö praktilise teostamise kuupäev.
 8. Päisesse või selle alla lisada ka selgelt väljatoodud Töö tulemus koos määramatuse hinnanguga (kus vaja) ja ühikutega.
 9. Töö eesmärk: Lühidalt ja konkreetselt.
 10. Töö teoreetiline taust: Töö põhimõtteline kirjeldus (toimuvate reaktsioonide võrrandid, analüütilise signaali tekkimise, eraldamise ja detekteerimise printsiip, arvutuste matemaatilised mudelid jne).
 11. Eksperimentaalne osa: Kasutatud reaktiivide (standardlahused ja abireaktiivid) kirjeldus (milline aine, milles lahustatud, millise kontsentratsiooniga, millal valmistatud, kuidas lahjendatakse). Aparatuuri loetelu ja seaded (voolukiirus, analüütiline lainepikkus, tundlikkus, kromatoraafi temperatuuriprogramm, eksperimendi läbiviimise temperatuur jne). Proovi päritolu ja võtmise, proovi töötlemise, lahjendamise, mõõtmiste läbiviimise kirjeldus. Esitatud info ei pea olema väga pikk ja detailsuseni põhjalik kuid selle baasil peab olema võimalik eksperimenti reprodutseerida.
 12. Eksperimentaalsed andmed ja nende töötlemine: eksperimendi tulemusena saadud andmed, vajalikud arvutused. Vajadusel selgitavad tabelid, joonised-graafikud. Juhul kui originaalandmed on eraldi lehel siis esitada kindlasti ka need koos vormistatud protokolliga!
 13. Eksperimendi tulemus ja arutelu: kokkuvõtte tulemustest koos vajalike ühikutega, määramatuse hinnang (kus vaja), töö käigus tehtud tähelepanekud, hinnang eksperimendi õnnestumise kohta jne. 
 14. Lisamaterjalide loetelu: eraldi esitatavad arvutusfailid, spektrite ja kromatogrammide väljatrükid jms 
 15. Kasutatud kirjandus ja muud abimaterjalid: loetelu kasutatud materjalidest (praktikumijuhendid, õpikud, loengumaterjalid, veebimaterjalid jne).
Vormistuse näide, protokolli vorm . rtf (MS Word, WordPad, OpenOffice jne) formaadis ning .pdf formaadis. Kui protokoll vormistatakse mitmel lehel siis tuleb leheküljed nummerdada. Lisaks tuleb esitada originaalandmed, kui need on eraldi paberilehel ja arvutustefail, kui arvutused viidi läbi eraldi failis.
      

Viimati uuendatud:  11.02.2014