Tartu Ülikool                Keemia Instituut

Analüütilise keemia õppetool

 

Analüütilise keemia praktikum II FKKM.01.062

 

Kursus

 

Rühm

 

Nimi

 

Töö nimetus

 

 

 

 

Alustamise kuupäev

 

Lõpetamise kuupäev

 

Juhendaja nimi

 

Tulemus: määratav(ad) suurus(ed)

 

 

Väärtus(ed)

Määramatus(ed)

Ühik(ud)

Vastamine: Teooria

Eksperiment

 

 

Töö eesmärk: Lühidalt ja konkreetselt.

 

Töö teoreetiline taust: Töö põhimõtteline kirjeldus, sealhulgas analüütilise signaali tekkimise, eraldamise ja detekteerimise printsiip, toimuvad reaktsioonide võrrandid, arvutuste matemaatiline mudel jne.

 

Eksperimentaalne osa: Kasutatud reaktiivide(standardlahused ja abireaktiivid) kirjeldus (milline aine, milles lahustatud, millise kontsentratsiooniga, millal valmistatud, kuidas lahjendatakse). Aparatuuri loetelu ja seaded (voolukiirus, analüütiline lainepikkus, tundlikkus, kromatoraafi temperatuuriprogramm jne.). Proovi päritolu ja võtmise, proovi töötlemise, lahjendamise, mõõtmiste läbiviimise kirjeldus.

 

Eksperimentaalsed andmed ja nende töötlemine: eksperimendi tulemusena saadud andmed, vajalikud arvutused. Vajadusel selgitavad tabelid, joonised-graafikud. Kindlasti esitada originaalandmed koos vormistatud protokolliga!

 

Eksperimendi tulemus ja arutelu: kokkuvõtte tulemustest koos vajalike ühikutega, määramatuse hinnang (kus vaja), töö käigus tehtud tähelepanekud, hinnang eksperimendi õnnestumise kohta.

 

Lisamaterjalide loetelu: eraldi esitatavad arvutusfailid, spektrite ja kromatogrammide väljatrükid jms

 

Kasutatud kirjandus ja muud abimaterjalid: loetelu kasutatud materjalidest (praktikumijuhendid, õpikud, loengumaterjalid, veebimaterjalid jne)