Analüütilise keemia praktikum II
 Praktikumi veebileht: http://tera.chem.ut.ee/~ivo/praks/
2013/2014 õppeaasta kevadsemestril
LOKT.06.015
, 6 EAP
õppejõud: A. Kruve, J. Saame, K. Martin ja L. Toom

 

 Nädal

Töö nimetus

Kirjandus

 1

Sissejuhatus. Praktikumi korra ja tööde tutvustamine. Ohutustehnika.

 

 2

Aatomiemissioonspektraalanalüüs. Kvalitatiivne aatomiemissioonspektraalanalüüs. Spektrite registreerimine ja plaatide ilmutamine ja spektrite interpreteerimine.

I lk. 3-15, 25-32. Juhendid veebis ja kohapeal.

 3

Aatom-absorptsioonspektroskoopiline (AAS) analüüs. Metoodika valideerimine.

Juhendid veebis ja kohapeal, I lk. 10-11, 51-55

 4

Analüüsid ioonselektiivsete elektroodidega (köögiviljade nitraadisisaldus).

II lk. 33-42, lisajuhend kohapeal ja veebis

 5

Infrapunane spektroskoopia. Õlireostuse määramine looduslikes vetes.

Juhendid veebis ja kohapeal.
V lk. 252-284, eriti 280-283; III lk. 20-99; VIII, lk. 125-145; X lk. 245-258

 6

Nõrga happe dissotsiatsioonikonstandi spektrofotomeetriline määramine.

Juhendid veebis ja kohapeal.
II lk. 25-32

 7

Happe-aluse tiitrimine mittevesikeskkonnas. Nikotiini määramine sigarettides.

Juhendid veebis ja kohapeal.

 8

Kõrgefektiivne vedelikkromatograafia. Konservantide määramine karastusjookides. Mõõtemääramatuse hindamine

Juhendid veebis ja kohapeal, V lk. 579-604, 628-669 (eriti lk. 654-658); VII lk. 316-327; X lk. 417-432, 435-439

9

Gaasikromatograafia. Lisandite määramine tehnilises lahustis.

Juhendid veebis ja kohapeal; V lk. 579-604, 605-627; VII lk. 316-338; X lk. 417-425, 452-465

10

Kromato-massispektromeetria. Looduslike õlide koostise määramine.

Juhendid veebis ja kohapeal; V lk. 621-623, 420-459; VII 279-283; X lk. 315-343; XIII

11

Kulonomeetriline Karl Fischeri tiitrimine.

Juhendid veebis ja kohapeal.

12

TMR spektromeetria (tervel rühmal samaaegselt).

III lk. 101-235; VII lk. 138-145; X lk. 285-308

13

Andmetöötlus. Mõõtemääramatuse hindamine.

VI, XIV, XV, eriti regressioonanalüüs

Veebileht http://tera.chem.ut.ee/~ivo/metro/

14

Iseseisev praktiline kontrolltöö.

 

KIRJANDUS:

 1. Kokk H. Aatomispektraalanalüüs. Tartu: TÜ, 1987
 2. Paama L., Kokk H., Burk P. jt. Laboratoorseid töid analüütilise keemia praktikumiks. - Tartu: TÜ, 1992.
 3. Kemp W. Organic Spectroscopy. - Third edition. Macmillan press 1991.
 4. Skoog D.A., West D.M., Holler F.J. Fundamentals of Analytical Chemistry. Sixth edition, Saunders College 1992 või Skoog, D.A.; West, D.M.; Holler, F.J.; and Crouch, S.R., Fundamentals of Analytical Chemistry, 8th Edition, Books/Cole-Thomson Learning; USA, 2004
 5. Skoog D.A., Holler F.J., Nieman T.A. Principles of Instrumental Analysis. Fifth edition, Harcourt Brace 1998         või
  Skoog D.A., Leary J.J. Principles of Instrumental Analysis. Fourth edition, Saunders College 1992.
 6. Lepik. Ü, Soonets K. Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika keemikutele. I-II. - Tartu: TÜ, 1988.
 7. Аналитическая химия. 2, Физико-химические методы анализа / В. П. Васильев, Москва : Высшая школа, 1989.
 8. Спектрометрическая идентификация органических соединений / Р. Сильверстейн, Г. Басслер, Т. Моррил ; перевод с английского Н. А. Донской, Б. Н. Тарасевича ; под редакцией А. А. Мальцева, Москва : Мир, 1977, 590 lk.
 9. Pavia D.L., Lampman G.M., Kriz G.S., Jr. Introduction to Spectroscopy: A Guide for Students of Organic Chemistry. Saunders College Publishing, 1979.
 10. Analytikum: Methoden der analytischen Chemie und ihre teoretischen Grundlagen. - VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, Leipzig 1990.
 11. I. Rammo. Spektraalseadmed. Optiline diapasoon, TÜ , 2002.
 12. Analüütilise keemia infoallikad. http://tera.chem.ut.ee/~ivo/praks/allikad.html
 13. Raal . A. Farmakognoosia, Tartu Ülikooli Kirjastus, 2010
 14. Leito I., Viitak A., Kvaliteedi tagamine analüütilises keemias, TTÜ Kirjastus, 2007
 15. D. Brynn Hibbert and J. Justin Gooding, Data Analysis for Chemistry: An Introductory Guide for Students and Laboratory Scientists, Oxford University Press, USA, 2006

LÜHIKIRJELDUS:
Aine sisuks on laia valiku analüüsimeetodite kasutamise kogemuste omandamine. Osalejate minimaalne arv ühes rühmas on 3 ja maksimaalne 8 inimest. Arvestuse saamiseks tuleb kõik nimekirjas toodud tööd sooritada, eksperimentide tulemused töödelda ja vormistada protokolliks ning iga töö teoreetiline ja praktiline osa vastata. Praktikumides kohal käimine on kohustuslik. Praktikumi lõpus toimub iseseisev praktiline kontrolltöö. Enne seda peavad olema kõik protokollid arvestatud. Üliõpilasel ei tohi korraga olla käes kolm arvestemata protokolli. Kui neid tekib üle 3 on juhendajal õigus keelata tudengil uue praktilise töö sooritamine.  Suuremate põhjendamatute võlgnevuste tekkel ja ainekavast mahajäämiste korral on juhendajal õigus keelata tudengil praktikumis osalemine.

Töö protokollile esitatavad nõuded on saadavad aadressilt http://tera.chem.ut.ee/~ivo/praks/protonouded.html

Akadeemiline kalender: https://www.is.ut.ee/pls/ois_sso/!tere.tulemast

Kolm kõige olulisemat mõtet:
1. Praktilise töö olemus tuleb selgeks teha enne tööle asumist.
2. Protokoll tuleb esitada kohe peale töö sooritamist.
3. Tuleb töötada jooksvalt kogu semestri vältel.

EELDUSAINED:
Analüütiline keemia I (FKKM.01.057 või LOKT.06.010), Analüütilise keemia seminar I (FKKM.01.058 või LOKT.06.011), Analüütilise keemia praktikum I (FKKM.01.059, LOKT.06.012 või LOKT.06.028)

Vastutav õppejõud: Ivo Leito