1. a) Mitu millimooli HCl kulub 1.1010 g Na2B4O7∙10H2O neutraliseerimiseks? b) Mitu millimooli H2SO4 kulub samaks otstarbeks? (v: a) 5.77 mmol; b) 2.89 mmol)

2. Kaaluti 6.227 g keemiliselt puhast booraksit ja valmistati 250 ml lahust. 25 ml selle lahuse tiitrimiseks kulus 24.17 ml HCl lahust. Leida: a) booraksi lahuse molaarsus; b)HCl lahuse molaarsus (v: a) 0.0653 M; b) 0.135 M)

3. Arvutada leelise lahuse molaarne kontsentratsioon, kui 1 liiter seda lahust sisaldab 7.12 g NaOH, milles on 1.5% neutraalseid lisandeid ja 10.5 g KOH, milles on 0.5% neutraalseid lisandeid. (V: 0.361 M)

4. 1 gramm niklit sisaldavat mineraali lahustati happes. Lahusest sadestati nikkel dimetüülglüoksiimiga. Saadi 0.7 grammi sadet. Mitu protsenti NiO sisaldas uuritud mineraal? (V: 18.1%)

5. 1 gramm niklisulamit lahustati happes. Lahusest sadestati nikkel dimetüülglüoksimaadina. Saadi 1.3 grammi sadet. Mitu protsenti niklit sisaldas uuritud proov? M(Ni)=58.7 (V: 26.5%)

6. Veini happesisalduse määramiseks võeti 10 ml veini (millest süsinikdioksiid oli eemaldatud) ning lisati 30 ml vett. Saadud lahuse tiitrimiseks kulus 5.3 ml 0.11 M naatriumhüdroksiidi lahust (indikaator fenoolftaleiin). Arvutada veini happesisaldus väljendatuna viinhappe (2,3-dihüdroksübutaandihape, HOOCCH(OH)CH(OH)COOH) milligrammides 100 milliliitri veini kohta. (V: 437 mg)

7. 1 gramm looduslikust soolalademest saadud soola lahustati vees. Lahuse ruumala viidi 100 ml-ni. saadud lahusest võeti 10 ml ja viidi 250 ml mõõtkolbi, mis täideti veega märgini. Saadud lahusest võeti 10 ml analüüsiks ja leiti, et see sisaldab 1.2 mg naatriumit ja 0.3 mg kaaliumit. Mitu protsenti naatriumkloriidi ja mitu protsenti kaaliumkloriidi sisaldas uuritud sool? M(Na)=23, M(K)=40, M(Cl)=35.5 (V: 76.3% NaCl, 14.2% KCl)

8. On alust arvata, et uuritavas metallitükis, mis kaalub 0.5 grammi, sisaldub umbes 0.25% niklit. Analüüsiks tuleb lahustada kogu metallitükk. Millise ruumalaga mõõtkolbi valmistada lahus, kui analüüsiks sobiv kontsentratsioon on 4-6 mg/l? Kasutada on mõõtkolvid 50, 100, 250, 500, 1000 ml. (V: 250 ml)

9. Naatrium kattub õhu käes oksiidikihiga. 0.3 grammi naatriumit lahustati vees. Lahuse ruumala viidi 100 milliliitrini. 10 ml saadud lahuse tiitrimiseks kulus 12 ml 0.1 M HCl. Mitu protsenti Na2O2 sisaldas uuritud naatriumitükk? M(Na)=23 (V: 19.5%)

10. 1 g metalli lahustati hapete segus. Lahus viidi 100 ml mõõtkolbi ja täideti veega märgini. Saadud lahusest võeti 5 ml ja viidi teise 100 ml mõõtkolbi ja täideti veega märgini. Saadud lahusest võeti 10 ml analüüsiks ja leiti, et see 10 ml sisaldab 0.16 mg vaske. Mitu protsenti vaske sisaldas analüüsiks võetud metallitükk? (V: 3.2%)

11. Mitu protsenti kaltsiumi sisaldab kaltsiumkarbonaat? M(Ca)=40, M(C)=12, M(O)=16 (V: 40%)

12. Mitu protsenti vasksulfaati sisaldab vaskvitriol (CuSO4× 5H2O)? Mitu protsenti vaske sisaldab vaskvitriol? M(Cu)=63.5, M(S)=32 (V: 63.9%; 25.4%)

13. Mitu grammi 1% HCl lahust tuleks võtta 100 ml 0.1M lahuse valmistamiseks? (V: 36.5 g)