Analüütiline keemia I

(Analytical Chemistry I)
Loeng: LOKT.06.010 (6 EAP), LOKT.06.044 (3 EAP)
Alates Sügisest 2020 seda veebilehte enam ei uuendata. Uuemad materjalid hakkavad järjest olema saadaval ainekursuse Moodle lehelt.


Sissejuhatus    (uuendatud 02.09.2019)
LOKT.06.010 ainekava   (uuendatud 30.08.2019)    LOKT.06.044 ainekava   (uuendatud 30.08.2019)
Eksamiküsimused LOKT.06.010 (sügis 2017) : DOC (uuendatud 13.12.2018)
Eksamiküsimused LOKT.06.044 (sügis 2017) : DOC (uuendatud 13.12.2018)
Infoallikad analüütilise keemia kohta


Loengumaterjalid
Keemilise analüüsi üldküsimused
   Keemilise analüüsi üldküsimused (uuendatud 02.09.2019)
      Lisamaterjalid: Keemilise analüüsi üldskeem 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2013 AÜ 2011 (1) 2011 (2) 2009
               Mõõtmine ja analüüs    Analüüsimetoodikat iseloomustavad parameetrid       LoD ja LoQ: 1, 2;    Tundlikkus   Kapriissus

   Materjale kaalude ja kaalumise kohta    (uuendatud 04.09.2019)
      Lisamaterjalid: Kaalude tööpõhimõte. (Vana aga asjakohane. Vt. Figure 2.)
         Staatilistest laengutest 1
         Staatilistest laengutest 2
   Kvantiseerimismeetodid. Kalibreerimine. Regressioonanalüüs. (uuendatud 12.09.2019)
   Materjale filtreerimise kohta    (uuendatud 12.09.2019)
      Erinevate osakeste suurused   Maht- ja membraanfiltreerimine
   Materjale reaktiivide ja vee puhtuse kohta    (uuendatud 19.09.2019)
        Elektrodeionisatsiooni skeem
   Proovide võtmine ja töötlemine    (uuendatud 12.12.2019)
   Mõõtemääramatus keemilises analüüsis (uuendatud 22.10.2018)
     Mõõtemääramatuse hindamise arvutusnäide

Gravimeetria
   Materjale gravimeetriliste meetodite kohta     (uuendatud 04.11.2019)

Tiitrimeetria
   Materjale tiitrimeetriliste meetodite kohta (uuendatud 26.09.2019)
   Lisamaterjal Ülevaade tiitrimismeetoditest (Koostas Darja Lavõgina)

      Happe-aluse tiitrimine
   Põhialused (uuendatud 26.09.2019)
   Tahvlipildid:    HA-tiitrimise tahvlipildistused: 2019 (kõik), 2018 (kõik), 2017 (kõik), 2016 (kõik),   2015 ja vanemad
   Tiitrimiskõver, Soolhappe tiitrimine NaOH lahusega:   2017   2016   2015   2013   2012     (2007: 1 2 3)
   Tiitrimiskõver, Äädikhappe tiitrimine NaOH lahusega:   2017   2016   2015   2013   2012       (2005: 1 2 3 4 5 6)
   Tiitrimiskõverad, aluste tiitrimine HCl lahusega: 2017, 2016 (NH3, Arvutustega, 2007: 1 2 3 4 5 6 7)
   Tiitrimiskõver, Fosforhappe lahuse tiitrimine NaOH lahusega
       (2006: 1 2 3 4 5 6 7 8) (2005: 1 2 3 4 5 6 7 8 9)
   Puhverdusvõime erinevates tiitrimiskõvera osades: Nõrk hape   Nõrk alus
   Happe-aluse tiitrimise rakendused (uuendatud 07.10.2019)
            Rakenduste tahvlipildid: 2017
            Rakenduste tahvlipildid varasematest aastatest: Naatriumkarbonaadi tiitrimine, Hapete segu tiitrimine, Kjeldahl'i meetod,
            Estrite ja dioolide määramine, Nõrkade aluste määramine, HA mittevesilahustes, Diferentsiaalne tiitrimiskõver.


      Kompleksonomeetriline tiitrimine
   Lühiülevaade EDTA-ga tiitrimisest     (uuendatud 14.10.2019)
         Kompleksonomeetria tahvlipildid: 2019 (kõik), 2018 (ja tiitrimiskõvera arvutuse XLS), 2017 (kõik), 2016 (kõik),   2015 ja vanemad
         Sissejuhatus kompleksimoodustamistasakaaludesse, EDTA kui kompleksimoodustaja, abisuurused: 2016 (kõik),   2012       (Pildid varasemast ajast)
   Tiitrimiskõver ilma abiligandita: Ca2+ ioonide tiitrimine EDTA lahusega,   Indikaator ET-00
   Tiitrimiskõver abiligandiga: Zn2+ ioonide tiitrimine EDTA lahusega


      Redokstiitrimine
   Sissejuhatus redokstiitrimisse     (uuendatud 21.10.2019)
   Redokstiitrimise Tahvlipildid: 2018 (kõik), 2017 (kõik)
   Redokstiitrimise Vanemad tahvlipildid: Redokstiitrimiskõver  Redoksndikaatorid  KMnO4  Jodomeetria  Joodiarv  KF tiitrimine  2015 ja vanemad

      Elektrokeemilised meetodid
   Ülevaade elektrokeemilistest meetoditest     (uuendatud 28.10.2019)
   Potentsiomeetria     (uuendatud 28.10.2019)
   Potentsiomeetria tahvlipildid: 2018, 2017, 2016, Vanemad

      Kromatograafia ja massispektromeetria
   Materjale Kromatograafia kohta     (uuendatud 11.11.2019)
      Gaaskromatograafi skeem
      Vedelikkromatograafia liigid     (uuendatud 26.11.2019)
         Kromatograafia tahvlipildid: 2016, 2011
   Materjale massispektromeetria kohta     (uuendatud 06.12.2019)

      Spektroskoopilised meetodid
   Materjale UV-Vis ja IR Spektroskoopia meetodite kohta     (uuendatud 26.11.2019)
   Materjale Aatomspektroskoopia meetodite kohta     (uuendatud 29.11.2019)
   Elementide määramise meetodite võrdlus     (uuendatud 17.11.2017)Arvukalt kasulikke materjale on praktikumikursuste kodulehekülgedel: Analüütilise keemia praktikum I  ja  Analüütilise keemia praktikum II
Abiks võib olla ka Prof. Rein Rõõmu loengukonspekt (kursus "Jaotusfunktsioonid ja mõõtemääramatused") I vihik II vihik


Õppejõud:
Ivo Leito     ivo.leitout.ee    Tel.: 7 375 259, 51 84 176
Koit Herodes     koit.herodesut.ee    Tel.: 7 376 030

Viimati uuendatud:  04.09.2020